3.9 C
Oslo
środa, 17 kwietnia, 2024
Strona głównaNewsObwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Obwieszczenie-Konsula-Rzeczypospolitej-Polskiej-w-Oslo

Obwieszczenie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z obieszczeniem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Obwieszczenie

Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

na dzień 6 września 2015 r.

Referendum Ogólnokrajowe, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) oraz z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającym postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 1134), odbędzie się w niedzielę 6 września 2015 r. w godz. 600 – 2200.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. nr 57, poz. 507, z późn. zm.) Konsul RP w Oslo informuje, że rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1145) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo utworzono cztery obwody głosowania obejmujące swym zasięgiem całe terytorium Królestwa Norwegii:

Obwód głosowania nr 102, Oslo, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo

Obwodowa komisja wyborcza nr 102 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Obwód głosowania nr 103, Bergen, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen

Obwodowa komisja wyborcza nr 103 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 103 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 104, Stavanger, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stavanger, Sunde/Kvernevik bydelhus, Mjughøyden 11, 4048 Hafrsfjord

Obwodowa komisja wyborcza nr 104 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 104 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 105, Trondheim, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Obwodowa komisja wyborcza nr 105 będzie właściwa do głosowania osobistego.

Oslo, 14 sierpnia 2015 r.

Sławomir Kowalski

I radca/Konsul RP w Oslo

Podstawowe informacje nt. udziału w referendum ogólnokrajowym

w obwodach głosowania utworzonych w okręgu konsularnym

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Informacja PKW:

http://referendum2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/3_Informacja__o_warunkach_udzialu_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_referendum_ogolnokrajowym__zarzadzonym_na_dzien_6_wrzesnia_2015_r

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

I. Głosowanie za granicą.

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. We zgłoszeniu podaje się:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL,

– adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w referendum za granicą,

– adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 3 września 2015 r.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo

1) telefonicznie, nr tel.: +47 24110 877

2) elektronicznie, e-mailowo na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

3) pisemnie na adres: Ambasada RP w Oslo, Wydział Konsularny, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo

4) ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego (w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300 , środa w godz. 1300-1700)

5) faksem, nr faksu: +47 24110878.

Głosowanie korespondencyjne

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.*)

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

– oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie,

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL,

– adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do udziału w referendum,

– adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w referendum, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,

– adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet referendalny zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego u konsula.

W przypadku gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, osobie tej zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu do niej pakietu referendalnego, chyba że zwróciła ona pakiet referendalny w stanie nienaruszonym.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która została wpisana przez konsula do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis osób uprawnionych do udziału w referendum, w którym osoba uprawniona jest ujęta. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r.

Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

II. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Osoba uprawniona do udziału w referendum przebywająca w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

We wniosku podaje się:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,

– adres stałego zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w referendum lub za granicą adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum (w odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 3 września 2015 r.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.

_____________

*) Zmiana terminu wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 1134) wydanego w związku z art. 1 pkt 11 ppkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).

Bieżąca informacja o referendum ogólnokrajowym organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl . Informacje będą również aktualizowane na stronie Ambasady RP w Oslo: : www.oslo.msz.gov.pl

Źródło: oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

PODOBNE ARTYKUŁY

Ambasada RP w Oslo – remont

Wybory za granicą w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo