Rada Programowa Współpracy Rozwojowej – konsultacje w sprawie wyłonienia członków

0
28
Rada-Programowa-Wspolpracy-Rozwojowej-konsultacje-w-sprawie-wylonienia-czlonkow

Rada-Programowa-Wspolpracy-Rozwojowej-konsultacje-w-sprawie-wylonienia-czlonkow

Konsultacje w sprawie wyłonienia członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej drugiej kadencji

 

Konsultacje w sprawie wyłonienia kandydatów sektora pozarządowego na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W związku z upływem pierwszej kadencji Rady Programowej Współpracy Rozwojowej w dniu 31 stycznia 2016 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje i ośrodki naukowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej drugiej kadencji (na lata 2016-2020).

Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych jest przede wszystkim przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Zgodnie z art. 17 ustawy o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011, Nr 234 poz. 1386 z późn. zm.) w skład Rady wchodzi 21 członków, w tym Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej jako przewodniczący Rady, 3 posłów, senator, przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: finansów publicznych, gospodarki, spraw wewnętrznych, środowiska, szkolnictwa wyższego, zdrowia, oświaty i wychowania, rozwoju regionalnego, zabezpieczenia społecznego, rolnictwa oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców i przedstawiciel środowiska naukowego.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej powinno mieć postać pisma władz organizacji zgłaszającej kandydata oraz formularza zgłoszeniowego kandydata (według załączonego wzoru).

Zgłoszenia indywidualne kandydatów, bez rekomendacji organizacji/podmiotu, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 stycznia 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do MSZ) na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Będziemy zobowiązani za przesłanie zeskanowanych dokumentów również drogą elektroniczną na adres: rpwr@msz.gov.pl.

Źródło: polskapomoc.gov.pl
Fot: freeimages.com