Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 przyjęty

0
41
Wieloletni-program-wspolpracy-rozwojowej-na-lata-2016-2020-przyjety

Wieloletni-program-wspolpracy-rozwojowej-na-lata-2016-2020-przyjety

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

 

Rada Ministrów przyjęła w dniu 6 października 2015 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020″, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rząd RP podjął uchwałę, o realizacji w latach 2016-2020 Wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Dokument zawiera strategię działań na rzecz krajów rozwijających się. Program opracowano na podstawie uchwalonej we wrześniu 2011 r. ustawy o współpracy rozwojowej.

Program jest dokumentem obejmującym całość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assisatnce, ODA). Został opracowany z uwzględnieniem m.in. doświadczeń płynących z realizacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 oraz analiz dokumentów strategicznych, potrzeb i kierunków rozwoju krajów partnerskich, a także prac Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (działającej przy ministrze spraw zagranicznych) oraz inicjatyw Unii Europejskiej. Głównym celem programu jest dalsze wzmacnianie skuteczności i efektywności polskiej współpracy rozwojowej.

W porównaniu z poprzednim okresem programowania polska współpraca rozwojowa – w latach 2016-2020 – będzie koncentrować się na mniejszej liczbie krajów priorytetowych. Priorytetowym wsparciem objęte zostanie 10 krajów. Pomoc uzyskają przede wszystkim 4 państwa Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz 6 państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu (Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania). W nowym Programie uwzględniono wyzwania stojące przed polskim systemem współpracy rozwojowej dotyczące zmian zachodzących w skali regionalnej. W ramach wsparcia dla Państw PW Polska będzie nadal dzielić się swoim doświadczeniem transformacyjnym i wspierać aspiracje pro-europejskie tych państw, w tym wdrażanie Umów Stowarzyszeniowych i DCFTA (w szczególności na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji).

Dokument określa także priorytety tematyczne współpracy rozwojowej. W kolejnych lata polska współpraca rozwojowa będzie służyć wzmocnieniu rządów prawa i wspieraniu reform decentralizacyjnych oraz zwalczaniu korupcji, a także przestrzeganiu praw człowieka i swobód obywatelskich. Wśród celów współpracy rozwojowej jest także poprawa opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Przewidziano też wsparcie dla przedsiębiorczości i rolnictwa oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działaniem człowieka.

Ze względu na bezprecedensowy kryzys migracyjny spowodowany konfliktem zbrojnym w Syrii w programie przewidziano udzielanie przez Polskę pomocy humanitarnej uchodźcom z regionu Bliskiego Wschodu, przede wszystkim uchodźcom syryjskim.

Działania objęte programem finansowane będą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową i funduszy innych resortów.

Program będzie podstawą do opracowania planów rocznych, w których zostaną określone szczegółowe zadania, formy współpracy oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z dziedziny współpracy rozwojowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i kończy ponad roczny proces przygotowania projektu dokumentu, w który zaangażowane były zarówno organizacje pozarządowe, jak też instytucje publiczne i przedstawiciele sektora prywatnego. Zespół programu polskiej pomocy (DWR MSZ) pragnie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w tworzenie nowego dokumentu. Zapraszamy do współpracy i realizacji projektów.

Źródło: Polska Pomoc (polskapomoc.gov.pl)
Fot: freeimages.com