3 C
Oslo
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaNewsPozwolenie na budowę w Norwegii

Pozwolenie na budowę w Norwegii

Pozwolenie-na-budowe-w-Norwegii

Podstawowe aspekty procesu uzyskania pozwolenia na budowę w Norwegii

 

Podstawowymi aktem prawnym regulującym proces budowlany jest ustawa o zagospodarowaniu gruntów i budynków – Plan og bygningsloven – http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=BYGNINGSLOV*&& . Ponadto zastosowania mają rozporządzenie budowlane oraz oraz gminne plany zagospodarowania.

W przypadku pozwolenia na budowę zatwierdzenie jest wymagane dla wszystkich robót budowlanych. Wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny do terenu budowy (może być właścicielem bądź najemcą). Istnieje obligatoryjny obowiązek sporządzenia projektu przez projektanta (zatwierdzonego przez właściwe organy nadzoru budowlanego). Do wniosku należy dołączyć wymagane przepisami rysunki, zgodę sąsiadów (ewentualnie opinie), zaświadczenie o podłączeniu elektryczności, wody, instalacji telekomunikacyjnych. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne organ nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę.

Przed złożeniem wniosku.

Działania dzielimy na dwa sposoby :

a). Uzyskanie pozwolenia na budowę za pomocą firmy z aprobatą .

Zarówno projektowanie (rysunki, obliczenia), jak i same prace budowlane powinny zostać wykonane przez przedsiębiorstwo posiadające aprobatę (godkjenning). Firmy takie dysponują procedurami gwarantującymi, że budynek zostanie wzniesiony zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę. Jednak nawet jeśli dana firma posiada ogólną aprobatę (sentral godkjenning), musi wysłać do gminy podanie o przypisanie odpowiedzialności za dany projekt (aprobata lokalna – lokal godkjenning for ansvarsrett).

Lista firm posiadających aprobatę centralną (sentral godkjening) jest dostepna na: http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=BYGNINGSLOV*&&

b). uzyskiwanie pozwolenia na budowę na własną rękę. Jest to jedynie w przyadku mniejszych projektów budowlanych.

Więcej szczegółow nt. rodzajów projektów z pozwoleniem na budowę na własna rękę jest dostepnych m.in. na stronie Urzedu Gminy Oslo: http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/skal_du_bygge/1_for_du_soker/ma_du_soke/

W przypadku kiedy pozwoleniem na budowę zajmuje się firma z aprobatą, ona również zajmuje się niżej wymienionymi obowiązkami. W przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę na własną rękę samodzielnie zajmujesz się niżej wymienionymi sprawami.

Plan zagospodarowania przestrzennego.

Przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę , należy zrobić przegląd aktualnego gminnego planu zagospodarowania przestrzennego (nor. reguleringsplan lub kommuneplan lub arealplan). W tej sprawie należy skontaktować się z PLAN-OG BYGNINGSETATEN w danej komunie. Każda norweska gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Plan określa, które tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Można się z niego również dowiedzieć, czy obowiązują na nich jakieś dodatkowe przepisy.

Plan sytuacyjny (situasjonskart).

Aby zgłosić budowę domu, trzeba sporządzić uproszczony plan sytuacyjny i załączyć go do podania. Dane do planu, można uzyskać, zwracając się do gminy. Trzeba znać numery swojej działki: gårdsnummer (Gnr. -„numer działki” ) oraz bruksnummer (Bnr.- „numer użytkowy”). Plan bazowy opracowuje gmina. Zawiera on m.in. spis sąsiadów oraz schemat sieci wodno-kanalizacyjnej. Spis sąsiadów określa, którzy sąsiedzi muszą zostać powiadomieni o planowanej budowie w toku składania i rozpatrywania wniosku.

Bardzo pomocnym rozwiązaniem jest możliwość umówienia się na wstępne spotkanie w gminie (Forhåndskonferanse), na którym zostanie omówiony projekt budowlanego.

Powiadomienie sąsiadów.

Zanim podanie o pozwolenie na budowę będzie mogło zostać wysłane do gminy, wnioskujący musi powiadomić sąsiadów. Sąsiedzi mają prawo zobaczyć podanie wraz z przynależnymi papierami, po czym mają dwa tygodnie na zgłoszenie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń. Powiadomienia rozsyła się zazwyczaj listami poleconymi wszystkim sąsiadom wymienionym na otrzymanej z gminy liście. Jeśli pojawią się uwagi/ zastrzeżenia, wnioskodawca powinien rozważyć dokonanie zmian w swoim projekcie, tak, by dojść do porozumienia z sąsiadami. Jeśli zdecyduje się nie wprowadzać zmian, uwagi od sąsiadów będą musiały zostać dołączone do podania, które zostanie rozpatrzone przez gminę wraz z nimi.

Odstępstwo od planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub rekreacyjne (tzw. hytty – domki letniskowe) zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z planem zagospodarowania przestrzennego wraz dodatkowymi uchwałami. Punktem wyjścia będzie zawsze fakt, iż budowa domu lub hytty, musi być zgodna z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli jednak istnieje potrzeba odejścia od założeń planu należy ubiegać się o dyspensę lub o modyfikację samego planu. W takim przypadku należy liczyć się z istotnym wydłużeniem się czasu rozpatrywania sprawy. Czasami warto też odbyć wstępne spotkanie w urzędzie gminy na ten temat.

W przypadku chęci budowy domu lub domeku letniskowy poza obszarem przeznaczonym na ten cel w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego, zawsze należy zacząć od odbycia wstępnego spotkania w gminie, w celu ustalenia, jakie są szansę i możliwości zrealizowania takiej inwestycji i jakie warunki trzeba w takim wypadku spełnić. W obu powyższych przypadkach (odejścia od planu zagospodarowania przestrzennego oraz budowy poza terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną lub rekreacyjną) należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami administracyjnymi.

Pozwolenie na budowę w 2 etapach .

W przypadku składania podania o pozwolenie na budowę zanim podejmie się decyzję co do wykonawcy, proces ubiegania się o pozwolenie będzie procesem dwuetapowe. W takim wypadku najpierw składa się podanie o tzw. pozwolenie ramowe (rammetillatelse). Kiedy pozwolenie ramowe jest już wydane, a firma-wykonawca wybrana, wysyła się podanie o zgodę na rozpoczęcie prac (søknad om igangsettingstillatelse) .W przypadku budowy domów jednorodzinnych, domków letniskowych itp., najpowszechniejsze jest składanie podania o pozwolenie na budowę jednoetapowo, jednak w takim przypadku firma-wykonawca musi być wybrana przed wysłaniem podania.

Składanie wniosku.

Formularze wniosków o pozwolenie budowlane są dostepne na: http://byggeregler.dibk.no/blanketter .

Rozpatrywanie podania przez gminę.

Jeśli podanie jest kompletne i prawidłowe, a także nie ma uwag i zastrzeżeń ze strony sąsiadów, gmina ma obowiązek rozpatrzenia podania w ciągu 12 tygodni.

Po wydaniuprzez gminę pozwolenia na budowę, sąsiedzi lub inne osoby/ instytucje posiadające tzw. interesy prawne, mogące stanowić podstawę do zaskarżenia decyzji, mogą jeszcze złożyć na nie skargę. Termin na składanie skarg wynosi trzy tygodnie. Złożona skarga rozpatrywana jest najpierw przez gminę. Jeśli gmina nie zdecyduje się zmienić swojej decyzji, skarga zostanie przesłana do wojewody (fylkesmannen), który zobowiąże się do jej rozpatrzenia w wyznaczonym przez siebie terminie. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych. Spotkanie przed rozpoczęciem robót budowlanych jest organizowane przez właściciela i jest prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego w obecności kierownika budowy oraz projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia. .

Odbiór budynku.

Pozwolenie na użytkowanie jest wydawane przez inspektora nadzoru budowlanego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i spełnieniu wszystkich określonych w przepisach wymagań. Gdy budowa dobiega końca składa się podanie o zgodę na odbiór budynku (brukstillatelse).Firma wykonująca, nadzorująca nasza budowę bądź osoba samodzielna która posiada uprawnienia, może otrzymać 2 ostrzeżenia przy odbiorze budynku, 3 ostrzeżenie równoważy się z utratą uprawnień.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony olso.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

PODOBNE ARTYKUŁY

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

[td_block_social_counter custom_title="Nasze społeczności" block_template_id="td_block_template_1" facebook="#" manual_count_facebook="16985" twitter="#" manual_count_twitter="2458" youtube="#" manual_count_youtube="61453"]

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo