4.6 C
Oslo
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaNewsOgraniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu

II nabór FWD w ramach PL13

 

Minister Zdrowia jako Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ogłasza II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa na kwotę 65 000 EUR tj. 273 130 PLN

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL13 przeznaczonego dla wnioskodawców programu

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczenie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

2. Wnioskodawcy

Wnioski mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce, wskazane na liście uprawnionych wnioskodawców w zał. nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu oraz przez beneficjenta programu predefiniowanego.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Z zasady powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do ochrony zdrowia prowadzą działalność o charakterze niekomercyjnym. Projekty pilotażowe będą realizowane na podstawie modeli programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. W związku z tym wsparcie dla powiatów na rzecz realizacji ww. programów nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

3. Partnerzy

Kwalifikowalnymi partnerami norweskimi są jednostki samorządu terytorialnego: gminy (ang. municipality, nor. kommune), okręgi (ang. county, nor. fylke), jak również organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne (uniwersytety, college) oraz instytucje badawcze, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Norwegii przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której Wnioskodawca będzie uczestniczył w organizowanej w Norwegii otwartej konferencji/szkoleniu/warsztatach itp., o tematyce zgodnej z celami Programu PL13. Wydarzenie, w którym Wnioskodawca wyraża chęć uczestnictwa nie może być organizowane na jego wniosek. Wnioskodawca nie może być też jednym z głównych uczestników takiego wydarzenia, ani jego współorganizatorem. Wnioskodawca nie jest w takiej sytuacji organizatorem takiego wydarzenia, a jedynie kieruje wyznaczone osoby jako uczestników wydarzenia, np. konferencji międzynarodowej.

Koszty ponoszone przez partnerów są kwalifikowane ale wnioski o ich refundację mogę być składane tylko za pośrednictwem polskich beneficjentów Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Partnerami polskimi mogą być jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce, wskazane na liście uprawnionych wnioskodawców w zał. nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL13 w ramach II naboru (środki z funduszy norweskich oraz z budżetu państwa) to 65 000 EUR tj. = 273 130 PLN.
5. Wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów – 100% kosztów kwalifkowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR tj. 195 393 PLN[2].

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

6. Szczególne zasady dotyczące kwalifkowalności wydatków

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:

a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;

b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych;

c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;

d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;

e) działania informacyjno-promocyjne;

f) opłaty za doradztwo zewnętrzne.

Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych;

Maksymalne pułapy kosztów podane są w załączniku do Wytycznych dla wnioskodawców FWD opracowanych przez Operatora Programu.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku niniejszego naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza niż 30 kwietnia 2016 r.

Wydatki planowane w Euro należy przeliczać zgodnie z kursem 1 EUR = 4,202PLN, zaś w wypadku wydatków w koronach norweskich z kursem 1 NOK = 0,4871 PLN[3].

7. Kryteria i sposób wyboru projektów FWD

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia 30.06.2015 r.

Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają pracownicy Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia, bądź nie spełnia dane kryterium wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, Operator Programu zwraca się jednorazowo do wnioskodawcy o przekazanie uzupełnień w wyznaczonym terminie. Wniosek będzie odrzucony, gdy jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, uzupełnienie będzie niewystarczające lub nie będzie przekazane w terminie. Operator Programu poinformuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia.

Operator Programu ocenia wniosek FWD w zakresie kryteriów formalnych oraz merytorycznych w terminie do 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku FWD do siedziby OP.

Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu.

Każdego miesiąca lista wnioskodawców zaakceptowanych przez Operatora Programu
do dofinansowania będzie konsultowana z Partnerem Programu z Państw-Darczyńców – Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia.

Szczegółowe kryteria wyboru są następujące:

I Kryteria merytoryczne

a) Czy działania planowane przez wnioskodawcę mają na celu ułatwienie rozwoju partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami ww. programów i podmiotami w Norwegii?

b) Czy projekt FWD wpisuje się w cel programu PL13?

c) Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one zaplanowane cele projektu FWD?

d) Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z realizacji projektu FWD?

e) Czy projekt FWD przewiduje kontynuację współpracy między beneficjentem a instytucjami z Norwegii?

II Kryteria formalne

a) Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na odpowiednim formularzu?

b) Czy wszystkie pozycje w formularzu wniosku zostały wypełnione (wraz z krótkim streszczeniem po angielsku) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego?

c) Czy wersja papierowa formularza aplikacyjnego oraz każdy załącznik został podpisany przez osobę upoważnioną i opatrzony datą (podpis jest czytelny lub w formie parafy z imienną pieczątką)?

d) Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?

-Czy dołączone jest oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT partnera?

-Czy dołączono pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 5 Instrukcji wypełniania wniosku FWD?

-Czy dołączono list intencyjny lub umowę partnerską?

e) Czy wnioskodawca należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców w ramach danego programu?

f) Czy partner jest podmiotem kwalifikowalnym zgodnie z Wytycznymi i pochodzi z Norwegii?

g) Czy data rozpoczęcia i zakończenia są zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu (tj. okres realizacji projektu do dnia 30.04.2016 r.)

h) Zagadnienia finansowe

-Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapem możliwego dofinansowania?

-Czy maksymalny koszt projektu FWD i całkowity koszt poszczególnych działań nie przekracza limitów określonych w Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13?

-Czy wszystkie planowane koszty i działania są kwalifikowalne do finansowania zgodnie z Art. 7.7 Regulacji?

I) Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania?

Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem zostanie zawarta Umowa lub równoważny dokument w sprawie projektu FWD, który określi warunki i zasady dofinansowania oraz role i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki do finansowania.

8. System płatności

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

W ramach systemu płatności beneficjent przedkłada do Operatora Programu sprawozdania FWD w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień- grudzień).

Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu muszą być potwierdzone poprzez przedłożenie kopii dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i wykonania usługi, listami płac, a także umowami z wykonawcami.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców dołączany do wniosku o płatność raport niezależnego biegłego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty zostały poniesione w zgodzie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera projektu będzie stanowić wystarczające potwierdzenie poniesionych kosztów.

9. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 16.03.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt 4. Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wniosek FWD należy złożyć w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

Wniosek FWD należy złożyć w 1 egz. papierowym z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz w jednej wersji elektronicznej (płyta CD/DVD). Nośnik zawierający wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami (pliki z rozszerzeniami obsługiwanym przez pakiet MS Office, tj. m.in.: xls, xlsm, doc, doxc oraz pdf) należy dołączyć do papierowych wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami oraz płytą CD/DVD musi być w sposób trwały wpięty w segregator lub skoroszyt.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, wpięty do segregatora lub skoroszytu, musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.

W przypadku nadania wniosku FWD w placówce pocztowej lub przesyłką kurierską decyduje data stempla pocztowego lub dowód nadania, jednak termin dostarczenia do siedziby OP nie może być późniejszy niż 10 dni od dnia upływu terminu składania wniosków – przy obliczaniu terminu brane są pod uwagę dni od poniedziałku do piątku (tj. od 8.15 do 16.15) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)

00-238 Warszawa

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek FWD w ramach PO PL13

Nr konkursu: 2/NMF/PL13/FWD/2015

Ponadto, koperta powinna być opatrzona następującymi informacjami:

pełną nazwą wnioskodawcy oraz jego adresem,
tytułem projektu,
pełną nazwą Operatora Programu (Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich) oraz jego adresem.

Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami:

Pełna nazwa wnioskodawcy: …………………..
Tytuł projektu: ……………………………….
Konkurs nr 2/NMF/PL13/FWD/2015

10. Dokumenty

Dokumenty programowe

Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych

Dokumenty aplikacyjne

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego
Instrukcja wypełniania wniosku
Wytyczne dla wnioskodawców FWD na poziomie Programu Operacyjnego PL13
Karta oceny wniosku FWD

11. Dane kontaktowe osób udzielających dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony fbr.zdrowie.gov.pl
Fot: freeimages.com

PODOBNE ARTYKUŁY

Ambasada RP w Oslo – remont

Wybory za granicą w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo